John Hilkens » Informatie voor scholen

Begeleiding schoolgroepen

Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen is door de bond voorgeschreven dat per groep van 10 deelnemers tenminste één leid(st)er aanwezig is. Kinderen onder 9 jaar kunnen uitsluitend onder begeleiding deelnemen.

Omdat schoolgroepen veelal fors van omvang zijn en bovendien verdeeld zijn over meerdere afstanden (5 én 10 km), schoolklassen en dergelijke onderscheiden we een aantal rollen in de begeleiding.

Groepsleid(st)ers

De groepsleid(st)er meldt de groep aan én af in het startlokaal (clubgebouw sv Ouderkerk). Hij/zij ontvangt daar de knipkaart voor de controlepost. Per school zijn er twee knipkaarten: één voor de 5 en één voor de 10 km. Vanwege de verschillende starttijden en parcours moeten er dus ook twee groepleid(st)ers zijn aangewezen door de school.

Naast de controlekaart ontvangt de groepsleider ook een routebeschrijving. Hierop staan overigens ook het telefoonnummer van de startlocatie en noodnummer 112, die ingeval van nood e.d. kunnen worden gebeld. Ook bevindt zich een aantal EHBO-ers op de route.

Belangrijk voor dit alles is dus dat groepsleid(st)ers beschikken over een mobiele telefoon.

Het verdient de voorkeur dat de groepsleid(st)er voor de schoolgroep uitloopt. Dit voorkomt gedrang bij de controlepost. Natuurlijk mag ook een leerling namens de groepsleiding de kaart aanbieden.

Begeleiders

Per 10 leerlingen dient tenminste één begeleider aanwezig te zijn. Die aanwezigheid is niet vrijblijvend! Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat zij een scherp oogje in het zeil houden. Het drukke verkeer rond Ouderkerk aan de Amstel, maar ook het onoplettende en speelse gedrag van de vaak jeugdige deelnemers kunnen namelijk een grote gevaarzetting geven.

Het is daarom van belang dat u de begeleiders goed instrueert over hun taken, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt.

Speel geen politieagent, houdt het vooral leuk, maar af en toe een strenge blik of stem kan echt geen kwaad!

Veiligheid

Zowel Groepsleider als Begeleiders dienen tijdens de wandeling een fluorescerend veiligheidshesje aan te hebben. Dit is voor de herkenbaarheid voor zowel lopers als organisatie. Bij voorkeur lopen twee begeleiders voorop en wordt de groep afgesloten door nog eens twee begeleiders. De overige begeleiders begeven zich tussen de lopers.

Verkeersregelaars

Wij prijzen ons gelukkig dat een groot aantal vrijwilligers zich elk jaar opnieuw aanbiedt als verkeersregelaar. Het is een dankbare klus, wanneer honderden kinderen door jouw toedoen weer veilig aan de andere kant van een weg zijn aangekomen. Onze lijst met vrijwilligers is echter niet onuitputtelijk. Daarom zal jaarlijks de balans opnieuw worden opgemaakt en soms ook van scholen een bijdrage worden gevraagd in het leveren van extra verkeersregelaars.

Van deze personen wordt verwacht dat zij de wettelijk verplichte e-learning module met goed gevolg doorlopen. Dit kan in eigen tijd (duurt ongeveer een uurtje). Vlak voor de start van de avondvierdaagse organiseren wij bovendien nog een vrijwilligersavond, waarin de vrijwilligers in een uurtje over hun taken worden bijgepraat.

Contactpersonen Stichting Avondvierdaagse Ouder-Amstel

De contactpersonen zijn:

John Hilkens

Penningmeester
Foto van John Hilkens
Categorieën: Bestuur

Feestelijke intocht

Op donderdag, de slotetappe van de Avondvierdaagse, wordt verzameld op het Kampje te Ouderkerk aan de Amstel. Hiervandaan worden in een feestelijke optocht de laatste meters afgelegd naar de finishlocatie.

De scholen dienen zich te verzamelen op het Kampje op een door het plaatselijk comité aangewezen plaats. Deze plaats dient door de scholen zelf herkenbaar te worden gemaakt door bijvoorbeeld een schoolvlag te plaatsen.

Onze ervaring leert dat de eerste groepen rond 19.00 uur op het Kampje aankomen en de laatste groepen rond 19.30 uur. U kunt hiervan gebruik maken door de wachtende kinderen een versnapering aan te bieden, of alvast bloemen uit te reiken. Tijdens het wachten zorgen wij voor een gezellig muziekje, zodat de wachttijd plezierig kan worden doorgebracht.

Vertrekvolgorde

Voor de feestelijke optocht naar de Wethouder Koolhaasweg wordt een roulatieschema aangehouden, zodat elk jaar een andere school de optocht leidt.

Route

De feestelijke intocht van het Kampje gaat via:

  • Korendragerstraat
  • Dorpsstraat
  • Koningin Wilhelminalaan
  • Aart van der Neerweg
  • Wethouder Koolhaasweg

Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden kunnen de wandelaars langs de route verwelkomen en een bloemetje uitdelen. Dat kan natuurlijk ook bij de finishlocatie, maar het is zaak dat de route zoveel mogelijk wordt vrijgehouden van geparkeerde auto’s!

Inschrijfformulier scholen

De opgaaf van deelnemers aan de avondvierdaagse voor scholen moet worden gedaan via een Excel inschrijf­formulier die u hier kunt downloaden. Ingevulde formulieren moeten worden gezonden aan de hierboven vermelde contactpersoon scholen, dus niet aan de bond!

Deelnemergegevens
Per formulier kunnen maximaal 50 medailles per groep verdeeld worden. Gebruik voor meerdere groepen en afstanden dus meerdere formulierbladen. Geef de bestanden de naam van de school, een min-teken en de groepnaam.

Denk bij groepen bijvoorbeeld aan een klas/groep, maar het mag natuurlijk ook een afstand zijn of een leeftijdsgroep of de naam van een groepsleider. Scholen zijn hier vrij in. De opgegeven groepindeling wordt door het comité gebruikt om de medailles in een groepsenvelop te bundelen. Dat vereenvoudigt het uitreiken van de prestatiemedailles op de slotavond. Hou daar dus zoveel als mogelijk rekening mee bij het indelen van de groepen.

In de deelnemerslijst moeten per gewenste medaille (herinneringnummer) het aantal worden ingevuld. U dient als school zelf te bepalen of een deelnemer aan een bepaalde afstand mag deelnemen:

leerlingen van 4 t/m 8 jaar lopen ten hoogste 5 km per avond;
leerlingen van 9 jaar en ouder mogen maximaal 10 km per avond lopen (5 km mag dus ook).

Medailles

Men heeft alleen recht op een herinnering bij het volbrengen van de Avondvierdaagse (voor vier avonden wandelen dus!). Alleen in exceptionele gevallen wordt daarvan afgeweken, maar uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. Neem in voorkomende gevallen daarom contact op met onze voorzitter.

Uitreiken medailles

De door de scholen aangeleverde inschrijfformulieren in Excel worden gebruikt om de gevraagde medailles in enveloppen per afstand, per school of per groep, te bundelen. De enveloppen zijn desgewenst – op afspraak – op de vrijdagavond voordat de Avondvierdaagse van start gaat af te halen bij de hierboven vermelde contactpersoon scholen.

Op aanvraag kunnen de enveloppen ook op de eerste wandelavond voor u beschikbaar gesteld worden in het startlokaal.

Medailles en ruilen

Medailles kunnen op de slotavond worden omgeruild in het start- en finishlokaal. Wij hebben echter geen grote eigen voorraad, dus de mogelijkheden zijn beperkt. Controleer dus zelf goed of de aangevraagde medaille wel juist is.

Starttijden en startlocatie

Startlocatie scholen

Schoolkinderen moeten zich verzamelen op het handbalterrein bij sv Ouderkerk aan de Wethouder Koolhaasweg. Er is een ruime fietsenstalling aanwezig. De scholen dienen er voor te zorgen dat de kinderen op tijd aanwezig zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de scholen om op het handbalterrein een duidelijke verzamelplaats voor hun school aan te geven, bijvoorbeeld door middel van een schoolvlag.

Starttijden

Zie voor actuele informatie over starttijden de speciale pagina Starttijden – Avondvierdaagse Ouder-Amstel (wandelookmee.nl)

Het vertrek van de groepen wordt door onze starter aangegeven. Daarbij zullen de schoolgroepen jaarlijks afwisselend starten.

Aan- en afmelden in start- en finishlokaal

Het start- en finishlokaal is het clubgebouw van sv Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg 4. De groepsleiders dienen zich daar dagelijks vooraf te melden voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijvingen en de start- c.q. knipkaarten. Per groep (5 km en 10 km) zal één controlekaart worden uitgedeeld, dus niet voor ieder deelnemend kind. Nadat men de route heeft gelopen dient de groepsleider zich elke avond even af te melden. De finish sluit uiterlijk om 22.00 uur en op de slotdag direct na de feestelijke intocht. Zowel bij de start- als bij de controlepunten onderweg wordt de startkaart “geknipt”. Op de route bevinden zich enkele controleposten n.l. één voor de 5 en één of twee voor de 10 km. De controleposten zijn duidelijk herkenbaar.

Vervoer van en naar de startlocatie

Vanwege de verkeersveiligheid rondom de start- en finishlocatie is het zonder meer NOODZAKELIJK dat de kinderen, maar vooral ook de ouders en/of begeleiders lopend of per fiets komen. Dit geldt (uiteraard) niet voor onze deelnemers c.s. van de basisschool De Zwaluw uit Nes aan de Amstel of de Omnibus uit Amstelveen. Zij kunnen hun auto’s parkeren op het grote parkeerterrein nabij het zwembad. Dat parkeerterrein blijft open voor m.n. bezoekers van het Amstelbad en sv Ouderkerk. Het autoverkeer zal door middel van borden en door onze verkeersregelaars nadrukkelijk worden verzocht extra op te letten en vooral langzaam te rijden.

Voor het stallen van de fietsen is voldoende ruimte beschikbaar bij het handbalveld. Dus NIET in de berm of her en der langs de Wethouder Koolhaasweg zelf. Die ruimte is namelijk nodig om de wandelgroepen op een veilige wijze te laten vertrekken en aankomen.

Verzekering

Het bestuur van de stichting en alle aangemelde vrijwilligers zijn bij collectieve verzekering gedekt tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere wandelaar of deelnemer(ster) neemt deel op eigen risico, bij een eventuele gebeurtenis zal de eigen WA verzekering moeten worden aangesproken.

De verzekering dekt dus alleen de wettelijke aansprakelijkheid van personen die als vrijwilliger/verkeersregelaar zijn aangemeld en als zodanig op de vrijwilligerslijst staan. Andere vrijwilligers (Begeleiders etc.), die daar niet op zijn aangemeld, zijn dus niet verzekerd via de KWBN en moeten in voorkomende gevallen hun eigen verzekering aanspreken.

Verzekeringsvoorschriften

Door deel te nemen onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN en aanwijzingen van algemeen leider, officials en natuurlijk politieautoriteiten. Het is verboden tijdens de wandeltochten medewandelaars overlast aan te doen door draagbare radio’s en/of andersoortige geluidsdrager (zoals walkman, diskman, mp3-speler, iPod enzovoorts).